พัฒนาการของเด็กปกติ

                พัฒนาการ  หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า  ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์  จนถึงบรรลุนิติภาวะ  พัฒนาการเป็นขบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเด็กอย่างมีแบบ – แผนขั้นตอน  ทำให้เด็กเกิดมีความสามารถหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาดีขึ้น  โดยเด็กจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรม

พัฒนาการความสามารถของเด็กในแต่ละช่วงอายุด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่

อายุ 0-1 เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ยกศีรษะได้บ้างเล็กเล็กน้อย
 • ท่านอนหงาย  :  ขยับแขนขาไปมา

อายุ  2  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ยกศีรษะได้  45  องศา
 • ท่านอนหงาย  :  ขยับแขนขาไปมาได้มากขึ้น

อายุ  3  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ลงน้ำหนักบนแขนท่อนล่างได้
 • ท่านอนหงาย  :  คอไม่ตกเมื่อดึงขึ้นมาในท่านอนหงาย  ศีรษะตั้งตรง

อายุ  4  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ยกศีรษะได้  90  องศา,  หันศีรษะไปมาได้
 • ท่านอนหงาย  :  พลิกตัวจากนอนหงายไปคว่ำได้

อายุ  5  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ยกอกขึ้นแขนเหยียด  ลงน้ำหนักบนมือได้
 • ท่านอนหงาย  :  ยาขาขึ้นในท่าเหยียดได้  เด็กดึงตัวช่วย  ขณะดึงขึ้นมานั่ง

อายุ  6  เดือน

 • ท่านั่ง  :  จับนั่งๆได้เอง  จับมือยืนลงน้ำหนักที่เท้าได้

อายุ  7  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ทำท่าเครื่องบินได้,  ยืนเกาะได้,  คืบ

อายุ  8  เดือน

 • ท่านั่ง  :  นั่งได้ดี,  ลุกนั่งเองได้,  คืบได้ดี,  เริ่มทำท่าตั้งคลาน

อายุ  9  เดือน

 • เกาะดึงตัวขึ้นยืนได้,  คลาน

อายุ  10  เดือน

 • ยืนเกาะเริ่มยกเท้าได้

อายุ  11  เดือน

 • เกาะเดินไปข้างๆเองได้,  เปลี่ยนจากท่ายืนไปเป็นท่านั่งได้

อายุ  12  เดือน

 • เริ่มก้าวเดินเอง

 

ขอบคุณข้อมูลโดย

นายมานิต  วงค์ไชย

หน่วยกิจกรรมบำบัด

ภาควิชา  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

คณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 


No comments so far.

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Website Field Is Optional.

COMMENTCOMMENT
Your NameYour Name
EmailEmail
WEBSITEWEBSITE