พัฒนาการของเด็กปกติ

                พัฒนาการ  หมายถึง  ความเจริญก้าวหน้า  ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่อยู่ในครรภ์  จนถึงบรรลุนิติภาวะ  พัฒนาการเป็นขบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเด็กอย่างมีแบบ – แผนขั้นตอน  ทำให้เด็กเกิดมีความสามารถหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาดีขึ้น  โดยเด็กจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรม

พัฒนาการความสามารถของเด็กในแต่ละช่วงอายุด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่

อายุ 0-1 เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ยกศีรษะได้บ้างเล็กเล็กน้อย
 • ท่านอนหงาย  :  ขยับแขนขาไปมา

อายุ  2  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ยกศีรษะได้  45  องศา
 • ท่านอนหงาย  :  ขยับแขนขาไปมาได้มากขึ้น

อายุ  3  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ลงน้ำหนักบนแขนท่อนล่างได้
 • ท่านอนหงาย  :  คอไม่ตกเมื่อดึงขึ้นมาในท่านอนหงาย  ศีรษะตั้งตรง

อายุ  4  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ยกศีรษะได้  90  องศา,  หันศีรษะไปมาได้
 • ท่านอนหงาย  :  พลิกตัวจากนอนหงายไปคว่ำได้

อายุ  5  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ยกอกขึ้นแขนเหยียด  ลงน้ำหนักบนมือได้
 • ท่านอนหงาย  :  ยาขาขึ้นในท่าเหยียดได้  เด็กดึงตัวช่วย  ขณะดึงขึ้นมานั่ง

อายุ  6  เดือน

 • ท่านั่ง  :  จับนั่งๆได้เอง  จับมือยืนลงน้ำหนักที่เท้าได้

อายุ  7  เดือน

 • ท่านอนคว่ำ  :  ทำท่าเครื่องบินได้,  ยืนเกาะได้,  คืบ

อายุ  8  เดือน

 • ท่านั่ง  :  นั่งได้ดี,  ลุกนั่งเองได้,  คืบได้ดี,  เริ่มทำท่าตั้งคลาน

อายุ  9  เดือน

 • เกาะดึงตัวขึ้นยืนได้,  คลาน

อายุ  10  เดือน

 • ยืนเกาะเริ่มยกเท้าได้

อายุ  11  เดือน

 • เกาะเดินไปข้างๆเองได้,  เปลี่ยนจากท่ายืนไปเป็นท่านั่งได้

อายุ  12  เดือน

 • เริ่มก้าวเดินเอง

 

ขอบคุณข้อมูลโดย

นายมานิต  วงค์ไชย

หน่วยกิจกรรมบำบัด

ภาควิชา  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

คณะแพทย์ศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 


Comments are closed.